Przejdź do treści

Regulamin Promocji „LODOWE CZWARTKI”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji „LODOWE CZWARTKI” zwanej dalej „Promocją” jest firma A. Blikle Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa, NIP: 526 03 12 147 dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Promocja trwa od 21.04.2023 do 30.06.2023 do 23.59.
 3. Niniejszy regulamin Promocji (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Promocji, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Promocji.
 4. Promocja jest promowana za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach serwisu: Instagram, Facebook, strony internetowe galerii handlowych oraz w cukierniach stacjonarnych.
 5. Promocja jest realizowana w wybranych cukierniach A.Blikle na terenie całej Polski.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania produktów promocyjnych Uczestnikom Promocji działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
 7. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię: marki A.Blikle Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką A.Blikle
 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 5 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
 9. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Promocji, organem rozstrzygającym jest Komisja.
 • 2 Uczestnicy Promocji
 1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które pojawią się w cukierni A.Blikle Sp. z o.o. i będą chciały zakupić gałkę lodów w dniach objętych promocją.
 2. W Promocji mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 • 3 Zasady uczestnictwa w Promocji

Promocja polega na możliwości zakupu gałki lodów w cenie 3 zł brutto w określone dni od 27.04.2023 r do 30.06.2023 r.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest
 2. zakup produktu promocyjnego i płatność za produkt promocyjny ceny ustalonej 3 zł
 3. każda osoba fizyczna może zakupić jednorazowo maksymalnie 10 gałek lodów w cenie promocyjnej
 4. produkty promocyjne są wydawane w odpowiednich wafelkach bądź kubeczkach jednorazowych
 5. produkty promocyjne są sprzedawane w wybranych lokalizacjach: CH Avenida, Galeria Północna, Galeria Bałtycka, Galeria Szperk, CH Arkadia, Cukiernia KEN, Galeria Młociny, Cukiernia Nowy Świat, Cukiernia Plac Wilsona, CH Sadyba Best Mall, CH Janki, CH Ursynów.
 6. dni obowiązywania promocji: 27.04.2023r, 04.05.2023r, 11.05.2023r, 18.05.2023r, 25.05.2023r, 01.06.2023r, 08.06.2023r, 15.06.2023r, 22.06.2023r, 29.06.2023r.
 • 4 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy Promocji winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: A.Blikle Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa, bądź na adres elektroniczny: reklamacje@blikle.pl
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana w takiej samej formie jak złożona reklamacja: na adres listem poleconym bądź na adres e-mail.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Promocji oraz do przedłużenia trwania Promocji.
 2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikającychz Promocji, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Wszelkie informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując sięz Organizatorem pod adresem e-mail: sprzedaz@blikle.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w lokalizacjach A.Blikle Sp. z o.o.
 • 6 Odpowiedzialność Organizatora
 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Promocji, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Promocji.
 2. Organizator odpowiada za wydanie produktów promocyjnych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.